Privacy Policy

At Loligift.com, we recognize that privacy of your personal information is important. Here is information on what types of personal information we receive and collect when you use and visit loligift.com, and how we safeguard your information. We never sell your personal information to third parties.
Tại Loligift.com, chúng tôi nhận ra rằng sự riêng tư của thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng. Dưới đây là thông tin về những loại thông tin cá nhân chúng tôi nhận và thu thập được khi bạn sử dụng và truy cập loligift.com, và làm thế nào chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn. Chúng tôi không bao giờ bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

Log Files
As with most other websites, we collect and use the data contained in log files. The information in the log files include your IP (internet protocol) address, your ISP (internet service provider, such as AOL or Shaw Cable), the browser you used to visit our site (such as Internet Explorer or Firefox), the time you visited our site and which pages you visited throughout our site.
Lưu trữ thông tin Như với hầu hết các trang web khác, chúng tôi thu thập và sử dụng các dữ liệu chứa trong các tập tin log. Các thông tin trong các tập tin log bao gồm IP của bạn (giao thức Internet) địa chỉ, ISP (nhà cung cấp dịch vụ internet, như AOL hoặc Shaw Cable) của bạn, trình duyệt bạn sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi (như Internet Explorer hoặc Firefox), thời gian bạn truy cập trang web của chúng tôi và những trang bạn đã đến thăm trang web của chúng tôi trong suốt.

Cookies
We do use cookies to store information, such as your personal preferences when you visit our site. This could include only showing you a popup once in your visit, or the ability to login to some of our features.
Cookies Chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ thông tin, chẳng hạn như sở thích cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Điều này có thể chỉ bao gồm hiển thị cho bạn một cửa sổ bật lên một lần trong chuyến thăm của bạn, hoặc khả năng để đăng nhập vào một số tính năng của chúng tôi.

Third-party We use third party advertisements on loligift.com to support our site. Some of these advertisers may use technology such as cookies and web beacons when they advertise on our site, which will also send these advertisers (such as Google through the Google AdSense program) information including your IP address, your ISP , the browser you used to visit our site, and in some cases, whether you have Flash installed. This is generally used for geotargeting purposes (showing New York real estate ads to someone in New York, for example) or showing certain ads based on specific sites visited (such as showing cooking ads to someone who frequents cooking sites). We also use Facebook SDK to help members login easier, we do not use this information for any other purpose.
Bên thứ ba Chúng tôi sử dụng quảng cáo của bên thứ ba trên loligift.com để hỗ trợ trang web của chúng tôi. Một số các nhà quảng cáo có thể sử dụng công nghệ như cookies và các cảnh báo web khi họ quảng cáo trên trang web của chúng tôi, mà cũng sẽ gửi cho các nhà quảng cáo (như Google thông qua các chương trình Google AdSense) thông tin bao gồm địa chỉ IP của bạn, ISP của bạn, trình duyệt bạn sử dụng để ghé thăm trang web của chúng tôi, và trong một số trường hợp, cho dù bạn có cài đặt flash. Điều này thường được sử dụng cho các mục đích geotargeting (hiển thị quảng cáo bất động sản New York để một ai đó ở New York, cho ví dụ) hoặc hiển thị quảng cáo nhất định dựa trên các trang web cụ thể đến thăm (chẳng hạn như hiển thị quảng cáo nấu ăn cho những người thường hay lui tới các trang web nấu ăn). Chúng tôi cũng sử dụng Facebook SDK để giúp thành viên đăng nhập dễ dàng hơn, chúng tôi không dùng thông tin này cho bất kì mục đích nào khác.

You can choose to disable or selectively turn off our cookies or third-party cookies in your browser settings, or by managing preferences in programs such as Norton Internet Security. However, this can affect how you are able to interact with our site as well as other websites. This could include the inability to login to services or programs, such as logging into forums or accounts.
Bạn có thể chọn để vô hiệu hóa hoặc chọn lọc tắt cookie của chúng tôi hoặc các cookie của bên thứ ba trong các thiết lập trình duyệt của bạn, hoặc bằng cách quản lý tuỳ chọn trong các chương trình như Norton Internet Security. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến cách bạn có thể tương tác với trang web của chúng tôi cũng như các trang web khác. Điều này có thể bao gồm việc không thể đăng nhập vào các dịch vụ hay chương trình, chẳng hạn như đăng nhập vào diễn đàn hoặc các tài khoản.

Deleting cookies does not mean you are permanently opted out of any advertising program. Unless you have settings that disallow cookies, the next time you visit a site running the advertisements, a new cookie will be added.
Xóa cookie không có nghĩa là bạn đang chọn vĩnh viễn ra khỏi bất kỳ chương trình quảng cáo. Trừ khi bạn đã cài đặt mà không cho phép cookies, lần sau khi bạn ghé thăm một trang web chạy các quảng cáo, một cookie mới sẽ được thêm vào.